Algemene voorwaarden
Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken is opgericht door Christina Sedubun-den Boer, KvK nummer 78742986 gevestigd te Arnhem.

Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een psychosociaal hulpverlener & systeem therapeutisch werker wordt verwacht. Zij heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt en geen resultaatverplichting.

Aansprakelijkheid
Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens heeft verstrekt.

Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de cliënt voor, tijdens en na de gesprekken. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.

Voor cliënten waarbij psychiatrische stoornissen en/of destructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van coaching en therapie niet geschikt.

Geheimhouding

Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken houdt zich aan de geheimhouding van de door haar verzamelde gegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd in een beveiligd en AVG-proof Cliënt Registratie Systeem.

Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij een beslissing door de rechter.

In alle andere gevallen geldt het beroepsgeheim en de zwijgplicht en zal er alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt informatie aan derden worden verstrekt.

Klachtenregeling
In het kader van de Wkkgz is elke zorgaanbieder die zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet en Wet Langdurige Zorg verplicht om een klachtenfunctionaris, een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben.

Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken is aangesloten bij P3NL. Deze P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een klachten- geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet die voldoet aan de Wkkgz.

Als u een klacht heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met diegene zelf bespreken. Een gesprek over uw onvrede kan verheldering geven en is een kans om snel misverstanden op te lossen.

Meer informatie? https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten

Meldcode
Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan.

Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.

Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken hanteert de stappen van de meldcode. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Rijksoverheid.

Melden
Indien Blauw praktijk voor systeem therapeutisch werken inschat dat zij niet in staat is om de cliënt voldoende te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling dan wordt er vanuit de praktijk een melding gedaan bij Veilig Thuis zodat de signalen nader kunnen worden onderzocht en acties in gang kunnen worden gezet die de cliënt en zijn gezinsleden voldoende beschermen. Het streven hierbij is om dit altijd in samenspraak met de cliënt en de betrokkenen op te pakken tenzij er concrete aanwijzingen zijn waardoor het voeren van het gesprek met betrokkenen een risico kan vormen en de veiligheid in geding kan komen.